نماد
درصد آخرین
درصد پایانی
اختلاف درصد آخرین و پایانی
نوسان
حجم به میانگین ماه
قدرت خرید
سرانه خرید (میلیون تومان)
ورود/خروج پول (میلیون تومان)
P/E
P/S
سهام شناور
ارزش بازار (همت)
حجم مبنا (میلیون)
بازده 15 روز